Algemene voorwaarden

Ghostbelgium ( esano-projects bv )

Otegemplaats 10

8553 Otegem ( Zwevegem )

Tel/ 0471 346 268
BTW : BE0772.428.519
AFSCA : AER/HAI/033386

ARTIKEL 1 : ALGEMENE VOORWAARDEN

De e-commerce website van Ghostbelgium valt onder Esano-Projects bv met maatschappelijke zetel Longue Borne 25. 7863 Ghoy , BTW BE 0772.428.519, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ghostbelgium moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Peters Wim  aanvaard zijn..

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
Alle transportkosten worden bij het afrekenen vermeld. Ook heeft de klant de mogelijkheid uit verschillende keuzemogelijkheden. Voor België is dat: afhalen , of leveren op adres. Voor landen die opgenomen zijn in onze webwinkel is dat : afhalen of leveren op adres bestemmeling.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ghostbelgium niet. Ghostbelgium is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ghostbelgium is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Ghostbelgium op info@ghostbelgium.be .

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ghostbelgium. Ghostbelgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een  aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

Producten zijn in onze webwinkel op de volgende manieren beschikbaar:

  • Onmiddellijk uit voorraad
  • Of op bestelling (verse producten)

Korting- en cadeaubonnen dienen door de klant ingebracht te worden in de webwinkel. Korting-en cadeaubonnen zijn enkel bruikbaar zolang hun geldigheid strekt.
Wij aanvaarden de volgende betaalwijzen:

- Kbc

- Payconiq

-Voorruitbetaling op rekening 

 

Ghostbelgium is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Bederfbare producten vertrekken vers ingepakt bij Ghostbelgium. Na het leveren, binnen  de voorziene leveringstermijn door de koerier, bepaald door Ghostbelgium , valt de verantwoordelijkheid vervolgens volledig op de klant. Hiermee wordt bedoeld dat vers gemaakte boilies onmiddellijk verbruikt worden of in de diepvries terechtkomen. Ghostbelgium  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor klachten in verband met producten die bederven.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Ghostbelgium.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Ghostbelgium was geboden.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Ghostbelgium.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ghostbelgium te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Ghostbelgium.
De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor :

  • Overeenkomsten die zouden volgen  na het volledig uitgevoerd hebben  van een eerder gevraagde overeenkomst die ondertussen in productie is of volledig uitgevoerd is. ( Als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd)
  • Vers gemaakte producten die wanneer ze bij levering niet onmiddellijk verbruikt worden of ingevroren, bederven.
  • Verzegelde producten.  Onze ready made boilies worden  geleverd in diepvrieszakken die dichtgeseald zijn. Deze worden na opening niet teruggenomen.
  • Ingrediënten worden geleverd in dicht gesealde zakken en worden na opening niet teruggenomen.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

  • heeft de klant het recht om binnen een termijn van 2 kalenderdagen, schriftelijke klacht neer te leggen per email aan info@ghostbelgium.be 
  • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 8: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Ghostbelgium en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Ghostbelgium.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Ghostbelgium zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

ARTIKEL 9: KLANTENDIENST

De klantendienst van Ghostbelgium bereikbaar op het telefoonnummer +32 471 34 62 68  , via e-mail op info@ghostbelgium.be  of per post op het volgende adres Longue Borne 25, 7863 Ghoy. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

ARTIKEL 10: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ghostbelgium  beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 30 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Ghostbelgium  zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 11: PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ghostbelgium respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden gebruik worden,  uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van info met betrekking tot opendeurdagen, kortingsbonnen.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ghostbelgium Longue borne 25, 7863 Ghoy  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Ghostbelgium dus geen toegang tot uw paswoord.
Ghostbelgium  online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@ghostbelgium.be

ARTIKEL 12: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

ARTIKEL 13: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Ghostbelgium één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 14: BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Team Ghost